เรา บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทรับประมูล รับซื้อ และจำหน่าย ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง เศษของผลิตภัณฑ์วัสดุในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว จำพวก เศษโลหะ และ เศษอโลหะ เช่น เศษเหล็ก  ทองแดง ทองเหลือง ไม้ สแตนเลส อลูมิเนียม พลาสติก เศษกระดาษ  ฯลฯ


    เรา เป็นบริษัทฯที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากกรมโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยนำเศษวัสดุ ดังกล่าวมาผ่านกระบวนการคัดแยก หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีค่า และมีอย่างจำนวนจำกัดในโลกของเรา เป็นไปอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีต่อไป


    บริษัทฯ กำหนดเป็นภารกิจของพนักงานทุกคนในทุกส่วนงาน ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ ให้เกิดขึ้นในสินค้าและบริการ ดูแลและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการ ISO9001:2008 ISO14001:2004 และ OHSAS18001:2007 โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งมีการควบคุมและตรวจติดตามจากหน่วยงานจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลของกิจกรรมและทบทวนการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการประชุมทบทวนผู้บริหาร ด้วยเจตนารมณ์ที่สำนึกต่อประเทศชาติ และโลกที่เราอาศัยอยู่

    การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้บริหารระดับสูงได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่นและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้ลูกค้า บนพื้นฐานของการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้นำระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยครอบคลุมทุกๆกิจกรรมและกระบวนการ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่อ

• ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
• ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    โดยนำระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้

1. รับรองมาตรฐานและคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นการรับมอบ หรือการส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ตรงเวลา ด้วยการบริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ป้องกันอัคคีภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน รวมทั้งปรับปรุง และป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ใช้ทรัพยากร และพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด
4. บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมา โดยสร้างระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณ รวมถึงส่งเสริมการฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานในนามของบริษัทฯ

    บริษัทฯได้รับการรับรอง ระบบการจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และสำหรับ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และ ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007 ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองพร้อมกันทั้ง 3 ระบบแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 รางวัลอื่นๆที่บริษัทฯได้รับ เช่น รางวัล CSR-DIW Award ปี 2555 จากกรมโรงงาน และ ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม "ระดับเหรียญทอง” ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย จากกรมโรงงาน รวมถึงอุตสาหกรรมสีเขียว(Green industry) ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าบริษัทของเราเป็นผู้นำในการดำเนินการด้านการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้านการรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างแท้จริง

 
“ เราชาวฮีดากา ฯ    ทำงานปลอดภัย 5 ส    สร้างนิสัย     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
 
 
“WE ARE CERTIFIED ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”  ”We take precaution for safety and to produce the best quality”
 

ประวัติบริษัท

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2471 ณ ที่ทำการถนนตก โดยมีนาย โตชิโอะ ฮีดากา เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โดยทำกิจการแรกตั้งครั้งแรกเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อของเก่า และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตลอดเวลาดำเนินธุรกิจมากกว่า 85 ปี ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท บริษัทฯได้เปิดรับซื้อและประมูล เศษโลหะประเภท อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส และโลหะอื่นๆ พร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุดังกล่าวไปยังประเทศ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ปัจจุบัน บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 700 คน สำนักงานและโรงานทั้งหมด 7 แห่ง (รวมสำนักงานใหญ่) ประกอบด้วย
 
สำนักงานใหญ่  (ดูรายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอย บางนา-ตราด 25 ถนน บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 3 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา
 
สาขาที่ 1 สำโรง  (ดูรายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 353 หมู่ 3 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2471 ดูแลรับผิดชอบคู่ค้าตั้งแต่เขตปริมณฑลเขตตะวันออก สมุทรปราการ
 
สาขาที่ 2 เกตุเวย์  (ดูรายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2540  ดูแลรับผิดชอบคู่ค้าตั้งแต่ นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ นิคมอุตสาหกรรม 304 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และบริเวณใกล้เคียง
 
สาขาที่ 3 บ่อวิน  (ดูรายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อ 22 มิถุนายน 2540 ดูแลรับผิดชอบคู่ค้าตั้งแต่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้บ่อวิน นิคมอุตสาหกรรมอิสเทอนซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน และบริเวณโดยรอบ
 
สาขาที่ 4 มาบตาพุด  (ดูรายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 2/17 ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ก่อตั้งเมื่อ 28 กรกฎาคม 2546 ดูแลรับผิดชอบคู่ค้าตั้งแต่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง
 
สาขาที่ 5 อยุธยา   (ดูรายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 2 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา ก่อตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ดูแลรับผิดชอบคู่ค้าตั้งแต่เขตอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี
 
สาขาที่ 6 พานทอง (ดูรายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อ 20 กันยายน 2548 ดูแลรับผิดชอบคู่ค้าตั้งแต่เขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริเวณโดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์
 

บริษัทฯ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007)
ได้รับการรับรองพร้อมกันทั้ง 3 ระบบเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
“ เราชาวฮีดากาฯ ทำงานปลอดภัย 5 ส สร้างนิสัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”