นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินกิจการซื้อขายเศษเหล็กและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทเศษโลหะหรือเศษอโลหะ โดยนำมาอัดก้อนหรือบดย่อยเพื่อจำหน่าย ด้วยความมุ่งมั่นดังนี้

• ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนำมาซึ่งการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และประสิทธิผล ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
• ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
• ป้องกันการบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยจากการทำงาน และมีสุขภาพดี ด้วยการสร้างสภาวะการทำงานที่ปลอดภัย กำจัดอันตราย และลดความเสี่ยงทั้งของอันตราย และการบริหารระบบ
• ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็นต่อการบริหารงานในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างความมีส่วนร่วม และการให้คำปรึกษาแก่บุคลากร และผู้ให้บริการจากภายนอก

บริษัทฯ มีการนำระบบบริหารจัดการร่วมด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในเชิงบูรณาการกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สู่ความสำเร็จ ดังนี้

1. รับรองมาตรฐานและคุณภาพสินค้า ยกระดับการส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ตรงเวลา ด้วยประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสินค้าและบริการที่ดีขึ้น
2. ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดมลภาวะที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ และจิตสำนึกแก่บุคลากร และส่งเสริมโครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ

 
ISO CERTIFICATION

• Certification ISO 14001 : 2015
• Certification ISO 9001 : 2015
• Certification ISO 45001 : 2018
 
ISO News

• ISO Policy
 
 
 
 
 
 
 
“WE ARE CERTIFIED ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018”