นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินกิจการซื้อขายเศษเหล็กและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทเศษโลหะหรือเศษอโลหะ โดยนำมาอัดก้อนหรือบดย่อยเพื่อจำหน่าย บริษัทฯดำเนินงานบนพื้นฐานของการ

• ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
• ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยนำระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นดังนี้

1. รับรองมาตรฐานและคุณภาพสินค้า พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการรับมอบ หรือการส่งมอบสินค้าที่ ถูกต้อง ตรงเวลา ด้วยการบริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากการทำงาน ป้องกันอัคคีภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือ ความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น จากการทำงาน รวมทั้ง ปรับปรุง และป้องกันอันตรายจาก สภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง ป้องกันมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด
4. บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมา โดยสร้างระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้ง ด้านบุคลากร เวลา งบประมาณ รวมถึงส่งเสริมการฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้กับ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานในนามของบริษัทฯ
 
ISO CERTIFICATION

• Certification ISO 14001 : 2015
• Certification ISO 9001 : 2015
• Certification OHSAS 18001 : 2007
 
ISO News

• ISO Policy
 
 
 
 
 
 
 
“WE ARE CERTIFIED ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001 : 2007”