เกี่ยวกับฝ่ายบัญชี  

- กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
- กรมศุลกากร http://www.customs.go.th/
- กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th/
- นักบัญชี http://www.nukbunchee.com
- สำนักงานธรรมนิติ http://www.dharmniti.co.th/
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th
- ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)    http://www.bangkokbank.com
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) http://www.kasikornbank.com
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) http://www.ktb.co.th
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) http://www.scb.co.th
   
เกี่ยวฝ่ายระบบความปลอดภัย  

- สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน http://www.oshthai.org
- สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน http://www.shawpat.or.th/
- เซฟตี้ไทย http://www.safetythai.com/
- สยามเซฟตี้ http://www.siamsafety.com/
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th/
- เอ็นพีซี เซพตี้แอนด์เอนไวรอนเมนทอล http://npc-se.co.th
   
เกี่ยวกับฝ่ายบุคคล  

- กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม http://www.mol.go.th/
- สำนักงานประกันสังคม     http://www.sso.go.th
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th/
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง http://www.immigration.go.th
   
เกี่ยวกับฝ่ายขนส่ง  

- กระทรวงคมนาคม http://www.portal.mot.go.th
- กรมการประกันภัย http://www.doi.go.th
   
เกี่ยวกับฝ่าย IT  

- กลุ่มผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย http://www.thaiadmin.org/board/
- กลุ่มผู้สนใจเกี่ยวกับระบบ Unix (FreeBSD) http://www.thaibsd.com/
- เวปเกี่ยวกับระบบ ADSL   http://www.adslthailand.com/
   
เกี่ยวกับฝ่าย ISO  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th
- กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th
- กรมส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th
- เกร็ดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม http://www.environnet.in.th
- บริษัท บูโรเวอริทัส http://www.bureauveritas.com
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย ISO  

- ใบรับแจ้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม DOWNLOAD