แผนผังการไหลของกระบวนการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ คำบรรยายกระบวนการและผลผลิตที่ได้

คำชี้แจงของบริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต
บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทที่รับเศษสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
จากขั้นตอนการผลิตดังกล่าว บริษัทฯ ขอยืนยันว่า
- บริษัทฯ จะไม่ทำการล้างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุภายในโรงงานอย่างเด็ดขาด
- บริษัทฯ จะไม่ทำการเผา หรือฝังกลบ เศษสิ่งปฏิกูล หรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในโรงงานเด็ดขาด