ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทางบริษัทเน้นการดำเนินงานพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก ห่วงใย และร่วมปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
 
• นโยบายความปลอดภัย
• กฎระเบียบความปลอดภัย
• หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย และ คำสั่งแต่งตั้ง
• หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย
• สำนักงานใหญ
• สาขาเกตุเวย์
• สาขาบ่อวิน
• สาขามาบตาพุด
• สาขาพานทอง
• สาขาอยุธยา
• ข้อมูลด้านความปลอดภัย
• สำนักงานใหญ่
• สาขาเกตุเวย์
• สาขาบ่อวิน
• สาขามาบตาพุด
• สาขาพานทอง
• สาขาอยุธยา