ร่วมงานกับ

HIDAKA YOOKOO ENTERPRISES CO.,LTD 

บริษัทรับประมูล รับซื้อ และจำหน่าย ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง เศษของผลิตภัณฑ์วัสดุ ในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ดำเนินธุรกิจมากกว่า 90 ปี บริษัทฯได้เปิดรับซื้อ และประมูล เศษโลหะประเภท อลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ พร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุ ดังกล่าวไปยังประเทศ ประเทศต่างๆ ปัจจุบันบริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 750 คน สำนักงานและโรงานทั้งหมด 7 แห่ง (รวมสำนักงานใหญ่)

สวัสดิการของเรา

1. มีประกันชีวิต

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. กองทุนเงินทดแทน

4. ประกันสังคม

5. มีโบนัสประจำปี

6. ชุดฟอร์มพนักงานฟรี

7. ค่าเดินทาง

8. ค่าตำแหน่ง

9. ค่าความสามารถพิเศษ

10. ค่ากะ

11. เบี้ยขยัน

12. ค่าล่วงเวลา

13. บ้านพักพนักงาน น้ำไฟฟรี

14. ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

15. สวัสดิการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

16. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

17. ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

18. อายุงานครบ 10 ปี ได้รับทองคำหนัก 1 บาท

19. อื่นๆ อีกมากมาย

ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (พานทอง), ระยอง (เมืองระยอง)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 8:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น : หยุดเสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบวิธีการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ใฟ้มีความถูกต้องตรงตามมาตราฐานการซ่อม มีความปลอดภัย
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรให้ถูกต้อง
- ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรให้ตรงตามแผน PM
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการจัดหาและฝึกสอนงานพนักงานในแผนกซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปวส.

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
- มีหนังสือรับรองความรู้ด้านไฟฟ้า

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 • เพศ :  ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 – 40
 • ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า)
 • ประสบการณ์ (ปี) :   5 ปีขึ้นไป

 

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน :           งานประจำ
 • จำนวนที่รับ :           1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  ชลบุรี (บ่อวิน)
 • เงินเดือน(บาท) :      ตามตกลง
 • วันหยุด :               วันอาทิตย์

(หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์)

 • เวลาทำ งาน :         08:00 - 17:00

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดนโยบายและแผนงานของแผนกซ่อมบำรุง
 • จัดทำแผน PM เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี
 • จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้
 • ตรวจสอบรายงานไฟฟ้าประจำปีให้ถูกต้องและดำเนินการซ่อมตามที่มีข้อต้องแก้ไข
 • ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีภาวะผู้นำ

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 • เพศ :  หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 – 30
 • ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ (ปี) :   1 ปีขึ้นไป

 

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน :           งานประจำ
 • จำนวนที่รับ :           1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร  (เขตบางนา)
 • เงินเดือน(บาท) :      ตามตกลง
 • วันหยุด :               วันอาทิตย์   (หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์)
 • เวลาทำ งาน :         08:00 - 17:00

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • - รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อจัดทำใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้
 • ทำการจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • - จัดทำใบสำคัญจ่าย
 • - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารให้ถูกต้อง
 • - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เฉพาะสาขาการบัญชี

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 • เพศ :  หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 – 35
 • ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ (ปี) :   1ปีขึ้นไป

 

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน :           งานประจำ
 • จำนวนที่รับ :           1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
 • เงินเดือน(บาท) :      ตามตกลง
 • วันหยุด :               วันอาทิตย์  (หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์)
 • เวลาทำ งาน :         08:00 - 17:00

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 • ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้ออย่างรอบคอบ
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบการส่ง-รับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามการสั่งซื้อ
 • ประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดการขอซื้อ ของแต่ละหน่วยงาน
 • ตรวจเช็คยอด Stock คงเหลือของบริษัทฯ เพื่อจัดหาวัสดุเข้าไปสำรองและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 • เพศ :  ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 – 30
 • ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ (ปี) :   1ปีขึ้นไป

 

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน :           งานประจำ
 • จำนวนที่รับ :           1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
 • เงินเดือน(บาท) :      ตามตกลง
 • วันหยุด :               วันอาทิตย์ (หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์)
 • เวลาทำ งาน :         08:00 - 17:00

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้าน support งาน IT ของบริษัทและสาขา
 • ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน
 • ดูแล รักษา เก็บข้อมูลการใช้ระบบเครือข่าย Network และ Internet
 • ให้คำแนะนำ/แก้ไขการใช้งานโปรแกรมคอมฯต่างๆขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งานแก่ User
 • สนับสนุนงานในแผนก/ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่แผนก IT รับผิดชอบดูแล
 • สนับสนุนงานภายในอื่นๆของแผนก IT

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • จบปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์/IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 • เพศ :  หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 – 30
 • ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ (ปี) :   1ปีขึ้นไป

 

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน :           งานประจำ
 • จำนวนที่รับ :           1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
 • เงินเดือน(บาท) :      ตามตกลง
 • วันหยุด :               วันอาทิตย์ (หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์)
 • เวลาทำ งาน :         08:00 - 17:00

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและเงื่อนไขการขายของลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารส่งออกสินค้าไปยังลูกค้า
 • รวบรวมเอกสารและจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบฐานข้อมูล
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อแจ้งแผนการสั่งซื้อสิ้นค้าที่ได้รับจากลูกค้า
 • ดำเนินการรวบรวมเอกสารด้านการขาย และจัดทำรายงานสรุปการขาย
 • ติดตามการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวน และตรงตามเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

สมัครงานออนไลน์